Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Teisinės ribos

 

 

Abi­pu­sis kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mas tarp įvai­rių ša­lių reg­la­men­tuo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos, Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir UNESCO. Tam ku­ria­mos tarp­tau­ti­nės kon­ven­ci­jos, ska­ti­na­mas dvi­ša­lių ar dau­gia­ša­lių su­tar­čių su­da­ry­mas ir vis la­biau pa­lai­ko­mas jų tęs­ti­nu­mas.

Ne­iš­ven­gia­mai ben­dri­nė ir po­li­ti­nė kon­ven­ci­jų struk­tū­ra skir­tin­gai in­ter­pre­tuo­ja­ma ir ne vi­suo­met są­ži­nin­gai tai­ko­ma. Va­di­na­mo­sios se­no­sios kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mą reg­la­men­tuo­jan­čios kon­ven­ci­jos pa­ra­šy­tos penk­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je ir šeš­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je, kai dau­gu­mos pa­si­ra­šiu­sių­jų ša­lių švie­ti­mo sis­te­mos bu­vo daug­maž pa­na­šios. Di­dė­jan­tis švie­ti­mo sis­te­mų skir­tu­mas ir pa­si­ra­šiu­sių­jų skai­čius la­bai su­ma­ži­na prak­ti­nę kon­ven­ci­jų, ne­pri­tai­ky­tų šios die­nos si­tu­a­ci­jai, nau­dą. Vi­sa tai ir lė­mė nau­jos Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir UNESCO kon­ven­ci­jos at­si­ra­di­mą. 1997 m. Li­sa­bo­nos kon­ven­ci­jos es­mė — tei­sin­gas kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mas, t.y. skir­tu­mai tu­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mi, jei­gu jie ne­es­mi­niai.

Dvi­ša­liai ar dau­gia­ša­liai su­si­ta­ri­mai — dar vie­na aka­de­mi­nio pri­pa­ži­ni­mo prie­mo­nė. Itin svar­bus jų pa­si­ra­šy­mo ir įgy­ven­di­ni­mo veiks­nys — iš­si­la­vi­ni­mą tei­kian­čių ins­ti­tu­ci­jų au­to­no­mi­jos laips­nis. Jei­gu šios ins­ti­tu­ci­jos yra tiek au­to­no­miš­kos, kad ga­li ne­pai­sy­ti vals­ty­bi­nio lyg­mens su­si­ta­ri­mų, toks pri­pa­ži­ni­mas tam­pa tik sim­bo­li­nis.

Pro­fe­si­nio pri­pa­ži­ni­mo sri­ty­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja iš­ban­dė tris pri­pa­ži­ni­mo pro­ble­mų spren­di­mo bū­dus.

1970 me­tais už­draus­ta dis­kri­mi­na­ci­ja dėl dar­bo pi­lie­ty­bės pa­grin­du (iš­sky­rus dar­bo sri­tį, su­si­ju­sią su vals­ty­bės in­te­re­sų ap­sau­ga). Sie­kiant pa­leng­vin­ti ga­li­my­bes vers­tis įvai­ria pro­fe­si­ne veik­la Eu­ro­pos Są­jun­go­je, nu­sta­ty­ti ben­drie­ji rei­ka­la­vi­mai, bū­ti­ni ren­gian­tis im­tis ati­tin­ka­mos pro­fe­si­nės veik­los. Tuo tiks­lu su­kur­ta ir pri­im­ta še­šios de­šim­tys di­rek­ty­vų, ku­rio­mis li­be­ra­li­zuo­tas dau­ge­lio in­dust­ri­nės ir ko­mer­ci­nės veik­los rū­šių pri­ei­na­mu­mas.

Kai ku­rioms pro­fe­si­joms bu­vo pri­tai­ky­ta su­de­ri­na­mu­mo stra­te­gi­ja. Eu­ro­pos Są­jun­go­je įgy­ven­din­tos va­di­na­mo­sios sek­to­ri­nės di­rek­ty­vos, ku­rios tai­ko­mos as­me­nims, dir­ban­tiems svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je (gy­dy­to­jams, sto­ma­to­lo­gams, ve­te­ri­na­rams, slau­gy­to­joms, aku­še­rėms ir vais­ti­nin­kams) bei ar­chi­tek­tams. Šios di­rek­ty­vos nu­sta­tė as­me­nų iš­si­la­vi­ni­mo ko­ky­bi­nius ir kie­ky­bi­nius kri­te­ri­jus, ku­riuos rei­kia ati­tik­ti sie­kiant pri­pa­ži­ni­mo. Va­di­na­si, jei­gu iš­si­la­vi­ni­mo pa­žy­mė­ji­mas ati­tin­ka ES stan­dar­tus, stu­di­jų pro­gra­mos tu­ri­nys to­liau nė­ra ti­ria­mas. Šių di­rek­ty­vų įgy­ven­di­ni­mas už­tru­ko la­bai il­gai, nes pa­grin­di­nis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir ša­lių na­rių tiks­las bu­vo su­vie­no­din­ti iš­si­la­vi­ni­mo ly­gį.

Lai­kui bė­gant nu­spręs­ta nu­sta­ty­ti tik mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus, ku­rie bū­tų pri­im­ti­ni kva­li­fi­kuo­tam pro­fe­sio­na­lui sie­kiant im­tis pro­fe­si­nės veik­los. Jei­gu pri­iman­čio­ji ša­lis įro­do, kad tie rei­ka­la­vi­mai ne­įvyk­dy­ti, as­muo, sie­kian­tis im­tis pro­fe­si­nės veik­los, tu­ri ati­tik­ti pa­pil­do­mas nu­ma­ty­tas są­ly­gas.

Ben­dro­ji pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo di­rek­ty­vų sis­te­ma re­mia­si abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu ir iš­anks­ti­niu ti­kė­ti­nu iš­si­la­vi­ni­mo lyg­me­nų pa­na­šu­mu, in­for­ma­ci­jos, kri­te­ri­jų ir pri­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­rų skaid­ru­mu.

2005 m. rugsėjo  7 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, sujungianti sektorines ir bendrosios pripažinimo sistemos direktyvas.
Tie pa­tys prin­ci­pai tai­ko­mi ir Li­sa­bo­nos kon­ven­ci­jo­je.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 07:51:36
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema