Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Sistemos ir topologija

As­me­nų įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja su­tei­kia ga­li­my­bių baig­ti aukš­tą­jį moks­lą ar tęs­ti stu­di­jas, siek­ti pro­fe­si­nio la­vi­ni­mo­si, at­ve­ria ke­lius į ben­drą ir spe­cia­li­zuo­tą dar­bo rin­ką. Pa­gal pri­pa­ži­ni­mo tiks­lą ski­ria­mi du pa­grin­di­niai kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo ti­pai ir su jais su­si­ju­sios pro­ce­dū­ros.

Aka­de­mi­nis pri­pa­ži­ni­mas. Tai už­sie­ny­je įgy­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mas, kai as­muo sie­kia mo­ky­tis to­liau. Ver­ti­nant as­mens kva­li­fi­ka­ci­ją svar­biau­sia nu­sta­ty­ti, ar as­muo ga­li tęs­ti pa­si­rink­tos kryp­ties ir lyg­mens stu­di­jas.

Pro­fe­si­nis pri­pa­ži­ni­mas. Tai už­sie­ny­je įgy­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mas, kai as­muo sie­kia im­tis tam tik­ros pro­fe­si­nės veik­los. At­lie­kant pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mą svar­bu, ar pa­kan­ka as­mens iš­si­la­vi­ni­mo, pro­fe­si­nių suge­bė­ji­mų ir įgū­džių im­tis ati­tin­ka­mos pro­fe­si­nės veik­los pri­iman­čio­jo­je ša­ly­je.

Ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad ta pa­ti kva­li­fi­ka­ci­ja to­je pat ša­ly­je ga­li bū­ti pri­pa­žin­ta tin­ka­ma aka­de­mi­nei veik­lai, bet ne­tin­ka­ma (ar iš da­lies tin­ka­ma) pro­fe­si­nei veik­lai ir at­virkš­čiai.

Jei šių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo sis­te­mų skir­tu­mas prin­ci­pi­nis, jas reg­la­men­tuo­ja skir­tin­gi tei­sės ak­tai (tarp­tau­ti­niai ir na­cio­na­li­niai), o jų nu­sta­ty­ta funk­ci­ja at­lie­ka­ma skir­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos.

 

1 len­te­lė. Kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo sis­te­mos

Akademinis pripažinimas

(tolesnėms studijoms)

Profesinis pripažinimas

(įsidarbinimo tikslais)

Reguliavimas

Tarptautinių konvencijų

Dvišalių ar daugiašalių tarpvalstybinių susitarimų

Švietimo kooperacijos programų

Reguliavimas

Nacionalinių teisės aktų

ES direktyvų

Tarptautinių profesinių asociacijų dokumenų

Kvalifikacjų vertinimas

Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (ENIC1 ir NARIC2)

Aukštojo mokslo institucijų

Kvalifikacijų vertinimas

Darbdavių

Valstybės institucijos

Profesinės institucijos

(dažnai remiantis ENIC/NARIC centrų rekomendacijomis)

Sprendimo priėmimas

Aukštojo mokslo institucijų arba (ir)

Nacionalinių pripažinimo institucijų (kai kur)

Sprendimo priėmimas

Darbdavių (kai profesija nereglamentuojama)

Profesinės ar valstybės institucijos (kai profesija reglamentuojama)

___________

1ENIC tinklas  (European Network of Information Centres-Europos informacijos centrų tinklas)

2NARIC tinklas (National Academic Recognition Information Centres – Nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai)     

 

Nors abie­jų kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo ti­pų tiks­lai skir­tin­gi, jų re­zul­ta­tas taip pat ga­li bū­ti skir­tin­gas, ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad tiek aka­de­mi­nis, tiek pro­fe­si­nis pri­pa­ži­ni­mas tu­ri daug ben­dro: abie­jų pa­grin­di­nis tiks­las - ska­tin­ti stu­den­tų ir dar­bo jė­gos mo­bi­lu­mą bei kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo skaid­ru­mą.

Dar 1994 me­tais Eu­ro­pos Są­jun­go­je im­ta dis­ku­tuo­ti dėl ga­li­mos aka­de­mi­nio ir pro­fe­si­nio pri­pa­ži­ni­mo są­vei­kos. Svars­ty­ta tiek tarp­tau­ti­niu, tiek na­cio­na­li­niu mas­tu, iš­leis­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­reng­tas ko­mu­ni­ka­tas „Dėl aka­de­mi­nio ir pro­fe­si­nio bendro veikimo pri­pa­ži­ni­mo“. Pa­grin­di­niai šių dis­ku­si­jų re­zul­ta­tai yra pro­fe­si­nio ir aka­de­mi­nio pri­pa­ži­ni­mo to­po­lo­gi­ja (de ju­re ir de fac­to pro­fe­si­nis pri­pa­ži­ni­mas bei kau­pia­ma­sis (ku­mu­lia­ci­nis) ir pa­kai­ti­nis (sub­sti­tu­ci­nis) aka­de­mi­nis pri­pa­ži­ni­mas), iš­ty­rus jų ga­li­mą są­vei­ką, ir dvie­jų vei­ki­mo kryp­čių: in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas skaid­ru­mui ir in­for­ma­ci­jos tin­klų įkū­ri­mas, nu­sta­ty­mas.

 

2 len­te­lė. Aka­de­mi­nio ir pro­fe­si­nio pri­pa­ži­ni­mo to­po­lo­gi­ja

Akademinis pripažinimas

(tolesnėms studijoms)

Profesinis pripažinimas

(įsidarbinimo tikslais)

Kumuliacinis akademinis pripažinimas – kai pareiškėjas baigė visas studijas, įgijo kvalifikaciją bei išsilavinimo pažymėjimą vienoje ir siekia studijuoti kitoje šalyje

De jure profesinis pripažinimas – kai atitinkamas išsilavinimas arba veikla, kurios siekama imtis, yra reglamentuojami teisės aktais

Substitucinis akademinis pripažinimas – pareiškėjo studijų užsienyje pripažinimas (pvz. Studijuota per ES studentų mainų programą), kai dalis studijų priimančioje šalyje pakeičiama studijomis užsienyje

De facto profesinis pripažinimas – užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas, kai atitinkamas išsilavinimas arba veikla, kurios siekiama imtis, nėra reglamentuojami teisės aktai

 

Mi­nė­tas ko­mu­ni­ka­tas iš­ski­ria ku­mu­lia­ci­nio aka­de­mi­nio ir de fac­to pro­fe­si­nio pri­pa­ži­ni­mo pa­na­šu­mus. Abiem at­ve­jais be­są­ly­giš­kai pri­pa­žįs­ta­ma kva­li­fi­ka­ci­ja.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 07:49:09
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema