Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Įžanga

 

Pa­pras­tai su kva­li­fi­ka­ci­jų ver­ti­ni­mo ir pri­pa­ži­ni­mo klau­si­mais su­si­du­ria­ma mig­ruo­jant iš vie­nos ša­lies į ki­tą, pvz. grįž­tant į sa­vo ša­lį po stu­di­jų už­sie­ny­je ar­ba va­žiuo­jant į ki­tą vals­ty­bę dirb­ti ar mo­ky­tis. Pa­gal as­mens sie­kia­mą tiks­lą - dirb­ti ar mo­ky­tis, - ski­ria­mi du pri­pa­ži­ni­mo ti­pai: aka­de­mi­nis ir pro­fe­si­nis. Nors abiem at­ve­jais tiks­las yra už­sie­ny­je įgy­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mas, ta­čiau kiek­vie­nu at­ve­ju net­gi tos pa­čios kva­li­fi­ka­ci­jos trak­ta­vi­mas — skir­tin­gas. Aka­de­mi­nio pri­pa­ži­ni­mo at­ve­ju ver­ti­nant kva­li­fi­ka­ci­ją svar­biau­sia nu­sta­ty­ti, ar as­muo ga­li tęs­ti pa­si­rink­tos kryp­ties ir lyg­mens stu­di­jas, tuo tar­pu at­lie­kant pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mą svar­bu, ar as­mens ži­nios, pro­fe­si­niai suge­bė­ji­mai ir įgū­džiai pa­kan­ka­mi im­tis ati­tin­ka­mos pro­fe­si­nės veik­los.

Be dvie­jų „kla­si­ki­nių“ kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo ti­pų, kai kva­li­fi­ka­ci­ja bū­da­vo įgy­ja­ma už­sie­ny­je, pa­si­rin­kus „tra­di­ci­nes“ mo­ky­mo for­mas, jų ver­tin­to­jai vis daž­niau su­si­du­ria su tran­sna­cio­na­li­niu pri­pa­ži­ni­mu. Pa­vyz­džiui, to­kia kva­li­fi­ka­ci­ja ga­li bū­ti įgy­ta ne­pa­lie­kant sa­vo ša­lies, bet iš­si­la­vi­ni­mo pa­žy­mė­ji­mas iš­duo­tas už­sie­nio, kar­tais ir tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos. Tran­sna­cio­na­li­nė kva­li­fi­ka­ci­ja įgy­ja­ma stu­di­juo­jant in­ter­ne­tu ar pa­si­tel­kus ki­tas, daž­nai elek­tro­ni­nes mo­ky­mo for­mas bei prie­mo­nes, ne­pai­sant stu­den­tą ir stu­di­jų pro­ce­są or­ga­ni­zuo­jan­čią (ar iš­si­la­vi­ni­mo pa­žy­mė­ji­mą iš­duo­dan­čią) mo­ky­mo įstai­gą ski­rian­čių vals­ty­bių sie­nų.

Kva­li­fi­ka­ci­jų ver­tin­to­jai Eu­ro­pos re­gio­ne pas­ta­rai­siais me­tais su­si­du­ria su pa­bė­gė­lių ar pa­na­šų sta­tu­są tu­rin­čių mig­ran­tų pro­ble­ma. To­kių as­me­nų kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mas — la­bai spe­ci­fi­nis, nes šie as­me­nys daž­nai ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­teik­ti pa­ti­ki­mų ir (ar) vi­sų rei­kia­mų, su jų kva­li­fi­ka­ci­ja su­si­ju­sių do­ku­men­tų.

Pa­ga­liau, Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą (Li­fe Long Le­ar­ning — LLL) spar­tus po­pu­lia­rė­ji­mas ke­lia ne­pa­pras­tai daug klau­si­mų kva­li­fi­ka­ci­jas ver­ti­nan­tiems as­me­nims. Tai ne­nu­trūks­ta­mas mo­ky­ma­sis, per LLL as­me­nys įgy­ja jiems rei­ka­lin­gą iš­si­la­vi­ni­mą vi­są gy­ve­ni­mą, pri­si­tai­ko prie nau­jų rei­ka­la­vi­mų, ke­lia­mų jų pro­fe­si­joms, ar per­sio­rien­tuo­ja į ki­tas, ta­čiau ky­la klau­si­mas - ar per LLL įgy­ja­mos for­ma­lio­sios kva­li­fi­ka­ci­jos? Kva­li­fi­ka­ci­jų ver­ti­ni­mo sri­ty­je dir­ban­tys as­me­nys dar tu­rės su­kur­ti nau­jus pri­pa­ži­ni­mo pagrindus, skir­tus kre­di­tų kau­pi­mui per vi­są gy­ve­ni­mą, ir me­to­di­kas LLL re­zul­ta­tams ver­tin­ti.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 08:00:30
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema