Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Ištakos

 

 

Nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos iki sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­rio Eu­ro­po­je pa­grin­di­nis kva­li­fi­ka­ci­jų ver­ti­ni­mo už­da­vi­nys bu­vo nu­sta­ty­ti jų ly­gia­ver­tiš­ku­mą. As­me­nų di­plo­mai bu­vo ver­ti­na­mi pa­gal kiek­vie­ną kur­są ir kom­po­nen­tą, kiek­vie­na už­sie­nio ša­lies stu­di­jų pro­gra­mos da­lis tu­rė­jo ati­tik­ti pri­iman­čio­sios ša­lies stu­di­jų pro­gra­mą.

Šią sampratą aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je iš­stū­mė kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo idė­ja. Di­plo­mas, kva­li­fi­ka­ci­ja, da­li­nės stu­di­jos ta­po pri­pa­žįs­ta­mos kon­kre­čiam tiks­lui. Pri­pa­ži­ni­mas reiš­kia, kad kva­li­fi­ka­ci­ja, nors ir nė­ra vi­siš­kai lygiavertė, pri­pa­žįs­ta­ma tin­ka­ma tam tik­ram tiks­lui (pa­vyz­džiui, įsto­ti į dok­to­ran­tū­rą), jei­gu tą tiks­lą ati­tin­ka. Kad bū­tų pri­pa­žin­ta už­sie­ny­je įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja, ji ne­tu­ri bū­ti iden­tiš­ka ar be­veik iden­tiš­ka. Pa­kan­ka, kad to­kia kva­li­fi­ka­ci­ja bū­tų pa­na­šaus lyg­mens, su­teik­tų pa­na­šias tei­ses, nors mo­ky­mo­si pro­gra­mos de­lis ir skir­tų­si.

De­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je nau­jas kva­li­fi­ka­ci­jų pri­im­ti­nu­mo (ac­cep­tan­ce) prin­ci­pas ėmė la­biau po­pu­lia­rė­ti. Pri­im­ti­nu­mas reiš­kia, kad už­sie­ny­je įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja, nors ir men­kes­nio lyg­mens ar funk­cio­na­lu­mo nei pa­na­ši kva­li­fi­ka­ci­ja pri­iman­čio­je ša­ly­je, bus įver­tin­ta kaip pri­im­ti­na ati­tin­ka­mu lyg­me­niu, nes jų skir­tu­mai yra ne­di­de­li. Šie skir­tu­mai ati­tin­ka­mai pa­žy­mi­mi ir pri­ima­mi, ka­dan­gi jie ga­li pra­tur­tin­ti pri­iman­či­ą­ją vi­suo­me­nę.

Toks prin­ci­pas yra įgy­ven­din­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos Ben­dro­sios sis­te­mos di­rek­ty­vo­se. Pri­im­ti­nu­mas ta­po pa­grin­di­niu ES tei­sės ak­tais reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­jų pri­pa­ži­ni­mo prin­ci­pu. Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir UNESCO 1997 m. Li­sa­bo­nos kon­ven­ci­ja taip pat įgy­ven­di­na šį prin­ci­pą: kva­li­fi­ka­ci­ja ne­bus pri­pa­žįs­ta­ma tik su­ge­bė­jus įro­dy­ti, kad ji tu­ri es­mi­nių skir­ty­bių nuo pri­iman­čio­sios ša­lies kva­li­fi­ka­ci­jų sis­te­mos.

Abi­pu­sis pa­si­ti­kė­ji­mas pri­iman­čio­sios ir siun­čian­čio­sios ša­lių švie­ti­mo sis­te­mo­mis, pa­di­dė­ju­si stu­den­tų ir dir­ban­čių­jų mig­ra­ci­ja bei ap­si­kei­ti­mas in­for­ma­ci­ja su­da­ro ga­li­my­bes to­kiam pri­im­ti­nu­mo prin­ci­pui įsi­šak­ny­ti. Svar­bu ir tai, kad dau­giau dė­me­sio im­ta skir­ti mo­ky­mo­si re­zul­ta­tams, o ne mo­ky­mo pro­ce­so ei­gai ar lai­ko są­nau­doms.

Ver­ti­nant kva­li­fi­ka­ci­jas le­mia­mu veiks­niu tam­pa skaid­ru­mas (t.y. pa­ti­ki­ma ir adek­va­ti in­for­ma­ci­ja).

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 07:45:23
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema